Användarvillkor

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR STRESSKLUBBENS TJÄNSTER

1 INLEDNING

Stressklubben är en nystartad tjänst med ambitionen att hjälpa människor, att hjälpa sig själva till större välbefinnande och att leva ett liv i större harmoni med sina önskningar. Med hjälp av kunskap från Sveriges och världens ledande experter om stress kan du på Stressklubben få allt från tips och kloka råd till att gå i något av våra program som vi utvecklar för olika tillstånd som förknippas med stress. Dessa allmänna användarvillkor (”Användarvillkoren”) finns tillgängliga på stressklubben.se (”Webplatsen”), villkoren uppdaterades senast den 15 maj 2013.

Användarvillkoren är tillämpliga på allt innehåll, på all användning och på alla tjänster som erbjuds via Webplatsen.

Tjänsterna tillhandahålls av Stressklubben AB (”Stressklubben”). Medlemskap i Stressklubben får endast användas för strikt privat bruk. Medlemskap för annat ändamål kräver Stressklubbens tillstånd. Underlåtenhet att införskaffa sådant tillstånd ger Stressklubben rätt att vidta rättsliga åtgärder.


2 DEFINITIONER

Nedanstående ord som inleds med versaler ska ha följande innebörd i Användarvillkoren:

"Användarvillkor" avser dessa användarvillkor.

"Medlem(-mar)" avser var och en som godkänt dessa Användarvillkor genom att registrera sig hos Stressklubben via Webplatsen, och vars Medlemskap ej avslutats.

”Medlemskap” avser medlemskap i Stressklubben.

"Månad" avser en tidsperiod om 30 dagar.

”Stressklubben” avser Stressklubben AB, org.nr 556884-9912.

"Tjänst(-er)" avser samtliga de tjänster, som är tillgängliga för Medlem genom Webplatsen, sms, mms, applikation etc.


3 VILLKOR FöR TILLGÅNG OCH REGISTRERING

Medlem ansvarar själv för all utrustning som krävs för att kunna använda Tjänsterna (dator, programvara, telekommunikationssystem etc.) liksom för de kommunikationskostnader som uppstår vid användning av Tjänsterna.

För att bli Medlem måste Medlem ha fyllt 18 år och ha fyllt i alla obligatoriska fält på ansökningsformuläret på Webplatsen.

Genom att registrera sig som Medlem samtycker Medlem till att uppgifter som lämnats används för att hantera Medlem som användare av Webplatsen. Medlem garanterar att de uppgifter Medlemmen lämnar är korrekta och sanningsenliga. Medlem åtar sig att omedelbart informera Stressklubben om de uppgifter som Medlemmen angett i samband med registrering ändras och att vid behov själv uppdatera sina personuppgifter på Webplatsen.

När villkoren för registrering har uppfyllts kommer varje Medlem få ett användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord är privata och konfidentiella och får inte spridas eller delas med någon annan.


4 MEDLEMS ÅTAGANDEN

Medlem förbinder sig att vid användande av Tjänsterna följa tillämplig lagstiftning och dessa Användarvillkor.

Medlem får inte använda Tjänsterna i strid mot Stressklubbens eller Medlemskapets syfte. Medlem får under inga omständigheter använda Tjänsterna för professionella eller kommersiella ändamål såsom t.ex. att marknadsföra sig gentemot potentiella kunder eller övriga Medlemmar, anordna pyramidspel eller lotterier eller på annat sätt begagna Medlemskapet för att främja egna professionella eller kommersiella ändamål.

Medlem får inte delge tredje man sitt användarnamn och/eller lösenord hänförligt till Medlemskapet.

Medlem får inte publicera eller sprida eller sända felaktig information genom Webplatsen.

Medlem får inte publicera eller sprida eller sända information eller material i någon form som kan leda till försämring av Webplatsens eller Tjänsternas funktionalitet, och/eller fördröjning av kommunikationen mellan Medlemmar på Webplatserna genom till exempel program, maskar, virus, programbomber, massutskick osv.

Medlem får inte publicera, sprida eller sända information eller material i någon form som innehåller länkar till Webplatsen eller sprida andra länkar genom Webplatsen.

Medlem får inte publicera, sprida, kopiera eller återge material, varumärken, bilder eller annan immateriell rättighet som tillgängliggörs genom Stressklubben.

Medlem får endast använda sina användaruppgifter i syfte att själv få tillgång till Tjänsterna. Medlem har inte rätt att yppa, sprida eller göra sina användaruppgifter tillgängliga för utomstående.

Medlem åtar sig att respektera andra medlemmars åsikter, inte utöva kränkning eller uttala sig rasistiskt.

En Medlems underlåtenhet att iaktta något av ovanstående åtaganden utgör ett väsentligt brott mot dessa Användarvillkor. Stressklubben förbehåller sig rätten att avsluta Medlemskap vid Medlems brott mot något av ovanstående åtaganden. Stressklubben förbehåller sig rätten att omedelbart och utan föregående meddelande ta bort länkar, publicerad profil, information och kommunikation som strider mot dessa åtaganden.


5 PERSONLIG INTEGRITET, BEHANDLING OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Medlem är skyldig att lämna Stressklubben sanna och riktiga uppgifter om sig själv. Genom att ansöka om Medlemskap intygar Medlem att de uppgifter som han eller hon lämnar till Stressklubben är korrekta.

Stressklubben är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom ramen för tillhandahållande av Tjänster på Webplatsen. Medlem har möjlighet att begära information om vilka uppgifter om honom/henne som behandlas av Stressklubben, begära att felaktiga uppgifterna ändras eller tas bort eller förbjuda Stressklubben att använda informationen i fråga. En sådan begäran ska skickas till Stressklubben, t.ex. per post eller e-post, eller genom att fylla i kontaktformuläret på Webplatsen.

Stressklubben samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål: a) tillhandahållande av Tjänster på Webplatsen, b) uppfyllande av avtalsenliga förpliktelser i förhållande till Medlem samt vidtagande av åtgärder förenliga med Användarvillkoren, c) tillhandahållande av tjänster som erbjuds på Webplatsen av Stressklubbens samarbetspartners d) drift och underhåll av de system som används för att tillhandahålla Tjänster, e) under tid som Medlemskap varar och för en tidsperiod om ett år därefter, för att tillhandahålla reklam från Stressklubbens samarbetspartners till Medlem via e-post eller mobil samt f) under en period om ett år från det att Medlemskap sagts upp av Medlem, för att kontakta Medlem för utvärdering av Tjänster, i produktutvecklingssyfte eller avseende förfrågan om marknadsföring av Stressklubben och Tjänster.

Genom att godkänna Användarvillkoren, lämnar Medlem sitt uttryckliga samtycke till att Stressklubben behandlar (vilket innefattar t.ex. men inte uteslutande insamling, publicering, utlämning och överföring) Medlems personuppgifter, vilka inkluderar känsliga personuppgifter, för ovan nämnda ändamål enligt dessa Användarvillkor. Avseende publicering kommer aldrig publicering av personuppgifter ske på individnivå utan endast på gruppnivå för beskrivande syften – tex könsfördelning av de som använder tjänsten. Detta förfarande garanterar att publiceringen är anonym för den enskilda individen. Om Stressklubben önskar publicera personuppgifter på individnivå kommer samtycke att inhämtas av berörd individ innan så sker.

Personlig information som samlas in av Stressklubben kan t.ex. vara namn, adress och/eller e-postadress, telefonnummer och/eller mobiltelefonnummer, bankinformation, information om Medlems utseende, foton, röstinspelningar, videoklipp, personliga värderingar, religion, intressen och hur Medlem använder Tjänsten. Resultatet kan innehålla känsliga personuppgifter såsom t.ex. sexuell läggning, religiös åskådning, personliga åsikter och värderingar.

Dessutom samlar Stressklubben in en del information som inte är personlig, t.ex. vilken webbläsare och operativsystem Medlem använder och IP-adressen till den dator som används vid besök på Webplatsen men som ändå kan vara personuppgifter i lagens mening.

Informationen som samlas in om Medlem vid registrering av medlemskap på Webplatsen och vid användning av Tjänster används för att kunna erbjuda Medlem Tjänsterna. Stressklubben vidtar åtgärder för att se till att informationen lagras i en säker miljö i Stressklubbens databaser.

Det kan förekomma att Stressklubben skickar reklamerbjudanden från sina samarbetspartners. Om Medlem inte önskar erhålla några erbjudanden från Stressklubben eller dess samarbetspartners, ska detta meddelas via mejl till Stressklubben i samband med registreringen eller vid senare tillfälle.

Det kan vidare förekomma att Stressklubben delar med sig av viss allmän information till utvalda samarbetspartners för att de ska kunna göra sin reklam mer kundorienterad (indelad t ex efter ålderskategori eller kön.). Emellertid lämnar Stressklubben i sådana sammanhang aldrig ut information som gör att dessa samarbetspartners kan identifiera enskild Medlem.

Medlem ger uttryckligen sitt tillstånd till att Stressklubben, såväl inom EU som i tredje land, överför och överlåter information som lämnats till Stressklubben, samt rättigheter som Stressklubben åtnjuter enligt ovan, till sina samarbetspartners, till underleverantörer, till bolag i samma företagsgrupp som Stressklubben eller till annan part i samband med överlåtelse av hela eller delar av Stressklubbens rörelse.

Slutligen använder Stressklubben cookies som är utformade för att lagra information som sedan används för att identifiera Medlemmen när han eller hon surfar på Webplatsen. En cookie är en liten textfil som lagras på en websidas besökares dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Stressklubben använder både permanenta cookies och sessionscookies. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker Medlemmen till att cookies används på ovan beskrivet sätt. Om Medlemmen ändå inte vill tillåta cookies så kan Medlemmen välja att ändra inställningar i Medlemmens webbläsare så att cookies inte accepteras, vilket dock kan påverka funktionaliteten på Webplatsen eller Tjänsterna.


6 ANSVAR OCH GARANTIER

Stressklubben garanterar inte att Tjänsterna fungerar utan avbrott eller fel. Det kan förekomma att Webplatsen ligger nere till följd av underhåll, uppdateringar och tekniska förbättringar eller för att utveckla dess innehåll och/eller layout. Stressklubben förbinder sig att i möjligaste mån informera Medlem före underhållsarbeten och uppdateringar.


7 LÄNKAR

Stressklubben kan själv eller genom tredje man tillhandahålla länkar till andra Webplatser än Webplatsen samt till internetkällor. Eftersom Stressklubben inte kan kontrollera sådana externa Webplatser och källor kan Stressklubben heller inte hållas ansvarigt för tillgängligheten av sådana externa Webplatser och källor eller deras innehåll, annonser, produkter, tjänster eller andra inslag. Klagomål om sådana länkar måste meddelas administratören eller ansvarig för den aktuella webplatsen. Det ska noteras att användning av sådana externa webplatser och källor regleras av dessa webplatsers/källors egna användarvillkor.


8 ANSVAR

Medlem kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas Stressklubben och/eller dess samarbetspartners på grund av att någon obehörig använder Medlems användarnamn och lösenord.

Stressklubben kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av obehörig användning av Medlems användarnamn och lösenord. Stressklubben är inte skadeståndsskyldigt för skada förknippad med eventuell fördröjning, avbrott eller utebliven leverans av data i Tjänsten.

De metoder som Stressklubben använder sig av är sådana som i forskning har visat sig ge goda resultat på de områden de är avsedda för. Stressklubben lämnar dock inte någon garanti för att Medlem kommer att uppnå de av Medlemmen förväntade eller avsedda målen genom Medlemskapet. Stressklubben har utvecklats tillsammans med psykologer och terapeuter men är ingen medicinsk organisation. Medlemskap i Stressklubben skall inte ersätta läkares eller annan specialists råd, utvärdering eller behandling och Stressklubben rekommenderar att medicinska besvär alltid utredsordentligt av kvalificerad vårdpersonal. Medlemskap i Stressklubben innebär inte att Medlem ska avbryta en pågående medicinering eller behandling. Om Medlem tar receptbelagda mediciner bör Medlem alltid samråda med läkare inför eventuell nedtrappning eller avslut. Allt deltagande sker alltid av egen fri vilja och på eget ansvar.

Stressklubben garanterar inte eller står bakom riktigheten eller tillförlitligheten i råd, åsikter, yttranden eller annan information, vare sig den har tillgängliggjorts eller distribuerats via Stressklubben, Stressklubbens samarbetspartners eller Medlemmar eller någon annan. Medlem accepterar att de väljer att lita på råd, åsikter, yttranden eller annan information på egen risk.

Stressklubben ansvarar inte för vad som skrivs, publiceras, kopieras, kommenteras eller på annat sätt görs tillgängligt på forumet på Webplatsen. Stressklubben förbehåller sig rätten att utan varsel, granska, kontrollera, ta bort eller redigera i sådant innehåll på forumet som av Stressklubben bedöms som felaktigt, oriktigt, kränkande, eller på annat sätt står i strid med dessa villkor eller kritik mot Stressklubben.


9 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Medlemskapet i Stressklubben gäller från och med den dag som framgår av skriftlig bekräftelse från Stressklubben och därefter tills vidare, till dess Medlem eller Stressklubben säger upp Medlemskapet.

Om Medlem önskar avsluta sitt Medlemskap ska Medlem säga upp det via formuläret på Webplatsen.

Stressklubben har rätt att utan föregående meddelande till Medlem säga upp eller frysa Medlemskap om Medlem bryter mot någon bestämmelse i Användarvillkoren eller om Stressklubben har skäl att anta att så är fallet.


10 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till Stressklubben innehas av Stressklubben eller Stressklubbens samarbetspartners. Det är, om inte annat uttryckligen anges, inte tillåtet att reproducera, publicera, eller på annat sätt använda material som härleds från Stressklubben och inte heller överföra eller sälja information/programvara/produkter eller tjänster som utgör en del av Stressklubben.


11 ÄNDRINGAR

Stressklubben har rätt att ändra innehållet på Webplatsen och i Tjänsterna eller i Användarvillkoren utan att i förväg inhämta Medlems godkännande. Stressklubben informerar om ändringar i Användarvillkoren minst en vecka innan de träder i kraft.


12 LAGVAL OCH TVIST

Dessa Användarvillkor, tillhandahållande av Tjänster samt tvister med anledning av dessa Användarvillkor eller tillhandahållande av Tjänster ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Eventuella tvister med anledning av dessa Användarvillkor eller tillhandahållande av Tjänster ska avgöras av svensk allmän domstol.


13 KONTAKT

Vill Medlem ta kontakt med Stressklubben kan Medlem göra det via e-post på adress genom kontaktformulär på Webplatsen.